https://www.factcheck.org/2021/11/rittenhouse-testified-he-drove-himself-to-kenosha-without-weapon/