https://www.wsj.com/articles/china-plays-the-climate-card-john-kerry-wang-yi-11630620246