https://townhall.com/tipsheet/guybenson/2019/11/21/sondland-testimony-n2556821